دکتر جعفر قادری

تارنمای اطلاع‌رسانی دکتر جعفر قادری

بیوگرافی

مقالات چاپ شده در مجلات علمی

کد خبر : ۵۰۳۴ تاریخ انتشار: ۲۱:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۶/۱۳

قسمتی از مقالات علمی منتشر شده توسط دکتر جعفر قادری در مجلات علمی معتبر (علمی- پژوهشی) در لیست ذیل قابل مشاهده است:

 • Marzban, H , Rostamzadeh, P, Ghaderi, J and Khosravi, A (2018) Reconnoitering the Effective Channels of Monetary Transmission Mechanism in Iran Using a Dynamic Stochastic General Equilibrium Model, Iranian Journal of Economic Studies, vol.6(2), pp.159-183.
 • قادری، ج، رستگار، ا و قهری م (1398) شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی کیفیت زندگی در محله‌های شهری (مورد مطالعه: منطقه ۷ شهرداری تهران)، مجله اقتصاد و مدیریت شهری، دوره 7، شماره 27، صص65-51.
 • ایزدی پ، هادیانی ز، حاجی نژاد ع و قادری ج (1397)، تحلیل نقش هم افزایی میان نهادی در بازآفرینی شهری با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه (مورد پژوهش: منطقه هشت شهرداری شیراز)، مجله پژوهشهای جغرافیای انسانی، انتشار آنلاین از 28 مهر 1397.
 • ایزدی پ، هادیانی ز، حاجی نژاد ع و قادری ج (1396)، تبیین و ارائه الگوی بازآفرینی شهری فرهنگ محور با تاکید بر رویکرد نهادی، مجله مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی 9، صص185-161.
 • ایزدی پ، هادیانی ز، حاجی نژاد ع و قادری ج (1395)، بازآفرینی شهری با تاکید بر شناسایی و تحلیل خوشه های خلاق فرهنگی (مطالعه موردی بافت تاریخی – فرهنگی شیراز)، مجله اقتصاد و مدیریت شهری 15، صص 44-21 .
 • قادری ج (1395) اقتصاد زمین، دانشنامه اقتصاد در دست انتشار، بنیاددانشنامه نگاری ایران
 • ایزدی پ، هادیانی ز، حاجی نژاد ع و قادری ج (1395)، واکاوی زمینه‏های تحقق‏پذیری رویکرد بازآفرینی شهری فرهنگ‏محور (بافت تاریخی- فرهنگی شیراز)، مجله جغرافیا، صص 328-307.
 • قادری ج (1395) تعیین قدرت خرید مسکن خانوارهابا استفاده از سیستم مخارج خطی بسط یافته (مطالعه موردی: مناطق شهری ایران در سال 1393)، مجله اقتصاد شهری دانشگاه اصفهان در دست انتشار.
 • قادری ج و ایزدی ب (1395)، بررسی آثار اقتصادی مفاهیم فقهی عقود سه گانه جدید استصناع، خرید دین و مرابحه به عنوان ابزارهای نوین بانکداری اسلامی، فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی 20، صص 97-79.
 • صمدی ع ح، قادری ج و نژادحلافی ز (1395)، آزمون علیت غیرخطی بین اجزای حمل و نقل (شهری و غیرشهری) و رشد اقتصادی در ایران، مجله اقتصاد و مدیریت شهری 14، صص 113-101
 • قادري ج و ايزدي ب (1394)، بررسي تاثير عوامل اقتصادي و اجتماعي بر قيمت مسكن در ايران (1350-1391)، فصلنامه اقتصاد شهري 1، صص 93-73.
 • قادري ج، ايزدي ب، زهور نژاد ح و خسروي ف (1395)، تاثير آستانه‏اي نرخ ارز حقيقي بر پيوند تجارت- رشد در ايران، الگوي دگرسيون آستانه اي (tr)، فصلنامه اقتصاد مالی و توسعه 34، صص 114-93.
 • قادري ج، صمدي ع ح و قادري ب (1394)، تاثير تكانه كسري بودجه بر كسري حساب جاري در حضور تكانه توليد: بررسي پديده واگرايي دوگانه در اقتصاد ايران ( 1390:4- 1369:1)، مجلس و راهبرد 85، صص 246- 223.
 • عسکری ع، قادری ج، زارعی م (۱۳۹۳) سنجش ارزش‌های محیطی در تخمین تمایل به دریافت وام برای مقاوم‌ سازی مساکن روستائی در برابر زلزله با استفاده از روش انتخاب تجربی، مطالعه موردی: بخش آباده طشک واقع در شهرستان نی‌ریز، جغرافیا و اموزش شهری - منطقه ای
 • قادری ج، مشیدی م، ایزدی ب، (۱۳۹۳)، درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت در ایران (۱۳۵۵-۱۳۹۱)، فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی.
 • حاجی نژاد ع، عسگری ع، قادری ج، زارعی م، (۱۳۹۳)، بررسی متغیرهای تمایل به دریافت وام،جهت مقاوم سازی مساکن روستایی در برابر زلزله (مطالعه موردی: بخش آباده‌طشک واقع در شهرستان نی‌ریز)، پژوهش و برنامه ریزی روستائی.
 • محمدپور زرندی ح، قادری ج، (۱۳۹۳)، ارزیابی تعالی سازمانی شهرداری تهران براساس مدل EFQM، اقتصاد و مدیریت شهری .
 • حاجی نژاد ع، قادری ج، فتاحی ا، باقری ف، عبدی ن، (۱۳۹۳)، بررسی اثرات فصلی بودن فعالیتهای گردشگری بر امنیت شغلی شاغلین بخش گردشگری (مطالعه موردی: شهر سرعین)، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای .
 • حاجی نژاد ع، قادری ج، خاتمی س، یونسی غ، (۱۳۹۳)، بررسی وضعیت، شناسایی مزیت نسبی و تدوین برنامه استراتژیک توسعه اشتغال با استفاده از مدلهای تعیین سهم، ضریب مکانی و سوات (swot) مورد مطالعه: شهرستان بیرجند، مجلس و راهبرد.
 • محمدپور زرندی ح، قادری ج، طباطبایی مزدآبادی س، (۱۳۹۱)، تدوین مدل خود ارزیابی بمنظور افزایش رضایت مشتری (مورد مطالعه: سازمانهای خدمات شهری)، اقتصاد و مدیریت شهری.
 • قادری ج، اسلاملوییان ک، اوجی مهر س، (۱۳۹۱)، بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مسکن در ایران، فصلنامه پژوهش های اقتصادی.
 • قادری ج، استدلال س، (۱۳۸۸)، بررسی تاثیر افزایش قیمت برق بر خالص رفاه گروههای مختلف درآمدی در ایران، (پژوهشهای رشد و توسعه پایدار(پژوهشهای اقتصادی سابق).
 • قادری ج ، استدلال س، (۱۳۸۶)، بررسی تأثیر افزایش قیمت برق بر خالص رفاه گروههای مختلف درآمدی در ایران، پژوهشهای اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس.
 • قادری ج، (۱۳۸۶)، ارزیابی نظام مالی و در آمدی شهرداری ها در ایران، مجله مطالعات اقتصادی دانشگاه اهواز .
 • قادری ج، (۱۳۸۵)، برآورد تقاضا برای انواع تصرف مسکن با توجه به انتخاب نوع تصرف در مناطق شهری ایران ( اقتصاد بین الملل )، مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان.
 • قادری ج، (۱۳۸۵)، ارزیابی نظام مالی و درآمدی شهرداریها در ایران (اقتصاد مقداری)، تحقیقات اقتصادی (ایران سابق).
 • عسکری ع، قادری ج، (۱۳۸۲)، تعیین عوامل موثر بر مالکیت مسکن در مناطق شهری ایران جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان.
 • قادری ج، (۱۳۸۲)، برآورد تقاضای مسکن در مناطق شهری ایران، پژوهشهای رشد و توسعه پایدار(پژوهشهای اقتصادی سابق).
 • عسکری ع، قادری ج، (۱۳۸۱)، مدل هدانیک تعیین قیمت مسکن در مناطق شهری ایران، (پژوهشهای رشد و توسعه پایدار(پژوهشهای اقتصادی سابق).
 • Ghaderi J, Izady B (۲۰۱۴) The Role Of Sanction On Effectiveness Of Total Tax On Foreign Savings In Iran Resistive Economics ۵:۱-۱۲

نظرات کاربران

هنوز هیچ نظری تایید یا ثبت نشده است.

پیام کوتاه دکتر قادری

مشاهده آرشیو پیام‌ها