دکتر جعفر قادری

تارنمای اطلاع‌رسانی دکتر جعفر قادری

جعفر قادری در سلسله یادداشت های خود مطرح کرد

در حمایت از ورزش و ورزشکاران چه مواردی را می توان در قوانین مطرح کرد؟

کد خبر : ۵۱۴۲ تاریخ انتشار: ۱۶:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
در حمایت از ورزش و ورزشکاران چه مواردی را می توان در قوانین مطرح کرد؟

ورزش یکی از فعالیتهایی است که انجام آن همراه با پیامد جنبی مثبت است و باید مشمول حمایتهای دولتی قرار گیرد. مواردی که جای آن در قوانین کشور خالی است و میتوان آن را در قوانین جا داد به شرح زیر است:

ماده ۱- ده درصد از عوارض بر ارزش افزوده ملی و استانی سهم شهرداریها و دهیاریهای کشور که بصورت ملی و یا استانی وصول میشود، توسط سازمان امور مالیاتی و ادارات کل مالیاتی استانها به ترتیب در اختیار وزارت ورزش و امور جوانان و اداره کل تربیت بدنی همان استان قرار میگیرد تا براساس سیاستهای اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور پس از امضای موافقتنامه با این سازمان و به نسبت ۱۰ درصد امور جاری و ۹۰ درصد تملک داراییهای سرمایه ای، صرف امور جاری هیاتهای ورزشی و پروژه های عمرانی استانی و ملی استانها  گردد.

ماده ۲-  به وزارت ورزش و امور جوانان اجازه داده میشود تا از محل اعتبارات جاری و در اختیار وزارتخانه، برمبنای حداقل حقوق و دستمزد، حق بیمه سهم کارفرمای ورزشکاران دارای مدال مسابقات ملی و بین المللی را که در بخشهای غیردولتی و غیرعمومی شاغل هستند را پرداخت نماید.

ماده ۳- سازمان مالیاتی کشور مکلف است ان بخش از هزینه های تبلیغاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی بپذیرد که حداقل ۲۰ درصد ان از طریق قرارداد با تیم ها و باشگاههای ورزشی و بصورت تبلیغ بر روی لباس ورزشکاران و یا در زمینها و یا سالنهای ورزشی انجام شده و مورد تایید ادارات کل تربیت بدنی استانها قرار گرفته باشد.

ماده ۴- شهرداریها و دهیاریها مکلفند، معادل ۵۰ درصد زیربنای مفید فضاهای مسقف ورزشی و ۱۰ درصد مساحت فضاهای مفید روباز ورزشی که با رعابت کاربریهای مربوطه از ادارات کل تربیت بدنی پروانه بهره برداری گرفته شده باشد، برای سرمایه گذار در آن محل و یا در محلی با شعاع یک کیلومتری با اخذ هزینه های قانونی مجوز تجاری صادر نمایند.

ماده ۵- احداث یک واحد سرایه داری  و نیز فضاهای اداری در حدنیاز با تایید ادارات کل تربیت بدنی در هر مجموعه ورزشی از پرداخت عوارض ساخت و ساز شهرداریها و دهیاریها معاف میباشد.

ماده ۶- تعرفه هر نوع از عوارض و بهای خدمات ساخت و ساز مجموعه های ورزشی حداکثر ۲۰ درصد تعرفه عوارض و بهای خدمات ساخت و ساز مجموعه های اداری  و یا خدماتی هرکدام که کمتر است محاسبه و دریافت میشود.

ماده ۷- در صورت وجود متقاضی و با موافقت ستاد مشترک نیروهای مسلح حداقل ده درصد از امریه های اختصاص داده شده به دستگاههای اجرایی به ورزشکاران دارای مدالهای مسابقات ملی اختصاص داده میشود.

ماده ۸- هزینه های ورزشی اشخاص حقیقی و حقوقی تا یک درصد مشخص بسته به نوع فعالیت و براساس آیین نامه ای که توسط وزارت ورزش و امور جوانان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده و به تصویب هیات دولت می رسد، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود.

ماده ۹- دستگاههای اجرایی مکلفند هزینه های انشعاب و مصرف آب، برق، گاز و فاضلاب مجموعه های ورزشی را براساس تعرفه های خدماتی محاسبه و وصول نمایند.

ماده ۱۰- به دولت اجازه داده میشود که از طریق وزارت ورزش و امور جوانان و با پیش بینی منابع در بودجه سالیانه به ورزشکاران معسر دارای مدال با اولویت مدالهای بین المللی و به نسبت افراد تحت تکفل حقوق و مستمری ماهیانه پرداخت نماید.

ماده ۱۱- به وزارت ورزش و امور جوانان اجازه داده میشود تا ۵ درصد از درآمد ورزشکاران ایرانی در داخل در رشته های مختلف را براساس قراردادهای منعقده ورزشکاران با باشگاههای تهرانی را به عنوان درآمد اختصاصی وصول و پس از واریز به حساب خزانه در جهت پرداخت بخشی از حقوق و مستمری ورزشکاران معسر مورد استفاده قرار دهد. ماده ۱۲- به سرمایه گذاران در فعالیتهای ورزشی اجازه داده میشود تا با تایید شهرداریها و دهیاریها از فضاهای با کاربریهای غیرورزشی برای شروع و ادامه فعالیت باشگاههای خود تا ۵ سال بدون نیاز به تغییر کاربری استفاده نمایند. ادامه فعالیت بعد از ۵ سال مستلزم استقرار باشگاه در کاربری مجاز است.

ماده ۱۳- به سرمایه گذاران در طرحهای ورزشی اجازه داده میشود تا با تایید کمیسونهای ماده ۵ قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری و کمیسیون تغییر کاربری زمینهای روستایی و با تایید مالکان زمینها برای سرمایه گذاری در طرحهای ورزشی نسبت به جابجایی کاربری زمینهای با کاربریهای ورزشی و غیرورزشی در مکانهای مختلف شهر و یا روستا اقدام نمایند.

ماده ۱۴- وزارت ورزش و امور جوانان مکلف است با استفاده از زمینهای دولتی و یا تملک زمینهای غیردولتی و در قالب طرحهای مصوب و پس از اخذ مجوزهای لازم از دستگاههای ذیربط، نسبت به واگذاری زمین برای انجام سرمایه گذاریهای ورزشی به سرمایه گذاران و در قالب مزایده در بین اشخاص صاحب صلاحیت و دارای تمکن مالی سرمایه گذاری اقدام نماید.

ماده ۱۵- به وزارت ورزش و امور جوانان اجازه داده میشود تا ۵۰ درصد هزینه های ساخت و تجهیز فضاهای ورزشی خیرساز که به این وزارتخانه واگذار میشود و بخشی از طرحهای مصوب وزارتخانه است را از محل اعتبارات ملی و استانی در اختیار خود پرداخت نماید.

ماده ۱۶- شهرداری ها مکلفند حداقل به اندازه دو برابر هزینه های عمرانی ورزشی دولت در هر دوره ۵ ساله در آن شهر، برای ساخت فضاهای ورزشی از اعتبارات عمرانی خود هزینه نمایند.

ماده ۱۷- به دولت اجازه داده میشود تا ۲۰ درصد هزینه احداث فضاهای ورزشی در اختیار شهرداری ها، از محل اعتبارات عمرانی خود با رعایت عدالت در استانها برای تکمیل این فضاها هزینه نماید.

ماده ۱۸- ده درصد از عوارض آلایندگی متعلقه هر شهرستان قبل از توزیع بین شهرداری ها و دهیاری های شهرستان در اختیار اداره تربیت بدنی شهرستان قرار میگیرد تا در جهت تکمیل طرحهای عمرانی ورزشی شهرستان مورد استفاده قرار گیرد.

ماده ۱۹- تمامی حمایتهای پیش بینی شده در قوانین و مقررات برای خیرین مدرسه ساز و حوزه سلامت به خیرین حوزه ورزش نیز تسری می یابد.

ماده ۲۰- شورای توسعه و برنامه ریزی استان مکلف است حداقل پنج درصد از اعتبارات ۳ درصد نفت و گاز صادراتی قابل توزیع بین مناطق تولید کننده نفت، گاز و مناطق محروم در  هر شهرستان را برای احداث و تکمیل طرحهای بخش ورزش همان شهرستان منظور نماید.

ماده ۲۱- دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۵)  قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند حداقل نیم و حداکثر یک درصد از اعتبارات جاری خود بجز فصلهای حقوق و دستمزد  را با هماهنگی وزارت ورزش و امور جوانان و ادارت کل تربیت بدنی جهت توسعه ورزشهای قهرمانی و همگانی و زیرساختهای ورزشی با هماهنگی وزارت ورزش هزینه نمایند.

ماده ۲۲- به وزارت ورزش و امور جوانان اجازه داده میشود تا مبلغی معادل ده درصد از هزینه های تیم داری باشگاههای تهرانی حاضر در لیگ های کشوری را به عنوان عوارض اخذ و کل مبلغ حاصله را به نسبت مساوی بین تیمهای غیر تهرانی حاضر در همان لیگ توزیع نماید. 

ماده ۲۳- دولت مکلف است با پیش بینی در بودجه سالیانه حداقل ۳۰ درصد از درامدهای حاصل از عوارض بر سیگار و نوشابه های قند دار را برای کمک به هزینه های جاری و عمرانی ورزش منظور نماید.

ماده ۲۴- دولت مکلف است با ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی، نرخ مالیات بر درآمد کسب و کارهای ورزشی را نسبت به سایر کسب و کارها مشمول تخفیف و یا معافیت قرار دهد.

ماده ۲۵- به وزارت ورزش اجازه داده می شود تا ۱۰ درصد از درآمد مدارس ورزشی مستقر در تهران را در هر سال وصول و صرف تامین هزینه حضور افراد بی بضاعت معرفی شده توسط کمیته امداد در شهرستانها در مدارس ورزشی شهری و روستایی گردد.

ماده ۲۶- حق پخش مسابقات ورزشی تیم های ورزشی صرفا برای توسعه فضاهای ورزشی خارج از تهران اختصاص داده شود.

ماده ۲۷- دولت مکلف است در یک برنامه ۱۰ ساله سرانه فضاهای سرپوشیده ورزشی در استانهای پایین تر از متوسط کشوری را به تفکیک جنسیت آقایان و بانوان به سرانه متوسط کشور برساند.

ماده ۲۸- دولت مکلف است ۱۰ درصد از درآمد حاصل از استخراج معادن هر استان را جهت توسعه زیرساختهای ورزشی و هزینه های جاری هیاتهای ورزشی استان با اولویت ورزش معلولین و جانبازان به نسبت ۹۰ درصد عمرانی و ۱۰ درصد جاری اختصاص دهد. سهم ورزش بانوان از این اعتبارات باید حداقل ۲۰ درصد بیشتر از سهم ورزشکاران خانم از کل ورزشکاران استان باشد.

نظرات کاربران

هنوز هیچ نظری تایید یا ثبت نشده است.

پیام کوتاه دکتر قادری

مشاهده آرشیو پیام‌ها